Угнів та Угнівщина. Історично-мемуарний збірник

Опис


ВСТУПНЕ Слово голови „ТОВАРИСТВА УГНІВЩИНА"

Дорогі Земляки і Родимці Угнова та Угнівшинн!

Задум видати книжкою історію Угнова й околиці здійснився. Вiд заснування Комітету видання нашого збірника минуло тридцять шість років. Довгий час збирання матеріялів, різні більше і менше позитивні сторінки діяння членів Комітету, цікава i незавидна доля матеріялів, призбираних у часі між двома вiйнами, оце причини припiзненоï може появи книжки. Продовж майже пів сотні років пережив Угнів та Угнівщина радісні і болісні хвилини, хвилини росту культурно-національного життя міста й околиці, міста, що вславилося своїми ремісничими, передусім шевським і кушнірським промислами, міста, що став ,,Назаретом української інтелігенції", видав понад півтори сотнi священиків і майже стільки світської інтелігенції, міста, що в історії Галичини, в зокрема визвольних змагань. відіграло важливу ролю як борець за самостійність рiдноï Держави. Видання збірника історично-мемуарного характеру завжди займає багато часу, передусім на збирання матеріялів, опрацьовування їх і класифікування. Коли ж до того взяти до уваги події нашого національного і культурного життя мiж двома війнами та жорстокі факти другої світової війни і її наслідки, знищення Угнова й околиці не тільки матерiяльне, але також і популяційне, далі нашу давнішу еміґрацію в заокеанські країни та масову еміграцію після другої світової війни, тоді зрозуміємо труднощі видання нашої книжки. І саме, коли в цьому році минає 75 років від заснування Читальнi ,,Просвіти" в Угнові, „Товариство Угнівщина" в Америці, що є продовжувачем праці заснованого в 1924 році Комітету святкування 40-річчя засновин Читальні, дає в руки всім Угнівцям та Угнівчанам, а також і всьому Українському Громадянству цей збірник, що всебічно представляє життя Угнова й околиці від прадавніх часів по сьогодні. Ми свідомі недоліків цього збірника, та коли візьмемо до уваги незалежнi вiд нас обставини, серед яких постав цей збірник, кожний читач мусить нам вибачити.

Як голова ,,Товариства Угнівщина" почуваюся до милого обов'язку скласти в його імені щиру подяку Всiм, що причинилися до видання збірника чи то матерiяльно чи морально. Зокрема дякую Всiм Авторам матеріялів, приготовлених для збірника, Редакційному Комітетові, Товариства Угнівщина" і Науковому Товариству ім. Шевченка за фірмування і видання цiєї праці. Зокрема дякую п. професорам д-рові Василеві Левові, головному редакторові збірника, д-рові Ярославові Пастер- накові та Богданові Загайкевичеві за наукову оцінку, критичні завваги й доповнення виготовленого і зредагованого до друку матеріялу. Микола Петришин Голова ,,Товариства Угнівщина"

 

СЛОВО ВІД ВИДАВЦІВ І РЕДАКТОРА ЗБІРНИКА

Історія видання цього збірника довга і складна. Розпочав її iнж. Корнило Целевич з початком 20-их рр. нашого сторіччя після остаточного закінчення наших визвольних змагань з Польщею. Для святкування сороколіття заснування Читальні ,,Просвіти" в Угнові, що припадало на 1925 рiк, засновано комітет і вирішено за iнiцiятивою iнж. К. Целевича видати пропам'ятну книгу про минуле й сучасне Угнова. К. Целевич, як голова Комітету, заангажував угнівських студентів і інших старших громадян до збирання матеріялів та писання статтей для збірника. Справа не була легкою, бо майже всі працівники не були фаховими спецiялістами. Та все ж таки призбирано деякий матерiял, а дещо з того навiть видано друком. В загальному около 20 осіб, не тільки з Галичини, але iз Чехословаччини прислало матеріяли про Угнів. Саме К. Целевич написав основну розвідку про ремісничі цехи в Угновi, видруковану в Життi i Знанні" в 1932 р. Він теж разом iз д-ром Степаном Божиком та мг-ром Миколою Дужим з Карова збирали матерiяли про топографію і фізіографію Угнова й околиці. Д-р Степан Божик, д-р Іван Околот, д-р Андрій Шустикевич i iншi 6. учасники визвольних змагань зібрали матеріяли і списали мемуари про дії визвольних змагань в Угнові та околиці. Вони друкували їх в виданнях ,,Червоної Калини" та календарях i iнших журналах. Деякі з угнівців написали теж спогади не тільки про визвольнi змагання, але й про iншi важнiшi події в Угнові, а також подали літературні описи рiзних угнівських свят і звичаїв. Зокрема д-р С. Божик видрукував книжечку про історію шкіл в Угнові, користуючися не тільки особистими спостереженнями, але також і історичними документами. Він теж зібрав відомості про минуле Угнова з архівних і друкованих матеріялів. Одначе видання збірника не можна було зреалізувати перед другою війною через брак достатнiх грошових засобів, зібраних комітетом від угнівців, угнівської еміграції та iвших добродіїв, а також тому, що в тридцятих роках польська адміністрація і цензура була б не дозволила на друк усіх зібраних матеріялів. Навіть деякі автори не бажали собі друкування своїх статтей в умовинах існування польської держави. Комітет виготовив кілька примірників манускрипту пропам'ятної книги. Один із цих примірників передано перед війною до архіву НТШ у Львові. Інший примірник передав інж. К. Целевич д-рові Теодорові Решетилові кілька років ще перед війною. Д-р Решетило вивіз цей примірник на еміграцію. На наполегливе домагання д-ра С. Божика, що після війни осiв у Бельгії, д-р Решетило переслав йому всі ці матеріяли. Д-р Божик плянував видати їх у календарних збірниках і тому не повернув їх Т. Решетилові. Та коли під час з'їзду Угнівнів в Нью-Йорку в 1950 р. вирiшено видати пропам'ятну книгу історію Угнова та Угнівщини, і назначено редакційний комітет, складений при ,,Товаристві Угнівщина" зі старих і нових емігрантiв, цей комітет продовжував працю попередніх років, призбирав нові, виш вав уже друковані матеріяли та звернувся до Наукового Товариства ім. Шевченка в ЗДА з проханням оформити й фірмувати видання збірника. Кошти видання покрило ,,Товариство Угнівщина". Крім передрукованих і зібраних матерiялiв подали нові матеріяли різні члени комітету й утнiвцi вже тут, перебуваючи на еміграції. Майже всі їхні відомості списані з пам'яті і підтверджені деякими друкованими. Ввесь матерiял переглянули члени угнівського редакцiйного комі- тету, справляючи ідентичність фактів і виправляючи неточності. Та без огляду на це збірник не може бути досконалий. i Редакцiйний комітет і колегія свідомі тих недоліків, що постали не з їх причин. В умовинах еміграційної дійсности не можливо зібрати матеріял і правдиві відомості повністю. Брак бібліотек і архiвiв та здепонованих матеріялів у НТШ У Львові, неможливість збирати матеріял на мiсцi i3, так сказати 6, першого джерела та перевірювати й доповняти давніший, відсутність автентичних свідкiв недавнього минулого і сьогоднішнього, а навіть неможливість згадати про деяких осіб, що залишилися в рідному краï, неможливiсть згадати про деякі по дiї недавно минулі, яких автентичність треба би перевірити, все те причини оцих недоліків. Та все таки збiрник подає суцільну картину, хоч і не повну, національного і культурного життя Угнова й околиці, одного зі свідоміших містечок західньої України.

Редакцiйний комітет використав усi добуті матеріяли, хоч не всі передрукував повністю, тому що ті самі відомості повторяються в кількох рiзних статтях. Та на задоволення й радість авторів статтей згадано їхні імена, як авторів матеріалів до збірника. За ці матеріяли вдячний ïм редакційний комітет, як, також і вдячний тим, що теж збирали матеріали і допомагали в організуванні видання збірника, та, відійшовши у вічність, як Михайло Бiлик, А. Шустикевич, Гр. Гумовський, Ю. Медвідь, Микола Білик, о. І. Зрада, не діждалися побачити його. Редакцiйний комітет вдячний всім тим утнiвцям та угнівчанам, як також i iншим особам, що підтримували морально та матеріяльно iдею видання збiрника.

Збірник про Угнів та Угнівщину призначений не тільки для їх земляків і на рідних землях i на еміграції, не тільки для їх потомків, що народилися і виростають поза рiдним красм, але також і для всього українського громадянства. В збірнику знаходяться суто наукові, мемуарні та популярно опрацьованi вiдомості про те, що колись діялося на малій частині захiдньоукраїнських земель, зв'язаних. з цілою територією України, про те, що вже не вернеться в такому самому виді. Всі статті й відомості в збірнику, без огляду на їх стиль і форму, стали історичним документом 1 джерелом для студіювання нашого минулого.

 

скачати книгу Угнів та Угнівщина. Історично-мемуарний збірник нижче у приєднаному файлі


Фото


Приєднані файли
Uhniv_ta_Uhnivshchyna (2).pdf